Aktualności

Data aktualizacji 01.05.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 02.05.2019 nasze biuro jest nieczynne.

 

Data aktualizacji 19.04.2019

Data aktualizacji 21.12.2018

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu wszystkich pracowników Firmy Consultor sp. z o.o. składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom zaangażowanym w Projekt „Młodzi - aktywni w świętokrzyskim!”. Zdrowia, spokoju, magicznej atmosfery spędzonej wśród bliskich, a w Nowym Roku osiągniętych celów i satysfakcji z podejmowanych działań.
Wesołych Świąt!

Data aktualizacji 30.07.2018

Szanowni Państwo w celu wywiązania się z warunków umowy o dofinansowanie  12 miesięcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie prosimy o kierowanie się do Biura Projektu  ( ul. Sandomierska 89, Kielce ) w celu odbioru weksla in blanco wraz z deklaracją. Aby odebrać weksel in blanco trzeba mieć ze sobą  aktualne Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach  z  Urzędu Skarbowego oraz Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek w ZUS. Każdy z poręczycieli musi stawić się osobiście po odbiór weksla In blanco wraz z deklaracją dopiero  po rozliczeniu się uczestnika projektu.

 

Data aktualizacji 21.07.2018

Szanowni Państwo,
Przypominamy o obowiązku utrzymania działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy od podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego. W Państwa przypadku ten termin będzie upływał w miesiącu sierpniu 2018.

Informujemy, iż w celu ostatecznego rozliczenia projektu, zobowiązani są Państwo do dostarczenia do biura projektu, zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS oraz zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków z Urzędu Skarbowego. Zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż rok po podpisaniu umowy o przyznaniu wsparcia finansowego.

Po dostarczeniu ww. zaświadczeń, w biurze projektu zostaną Państwu zwrócone weksle in blanco, złożone przez Państwa jako zabezpieczenie.

 

Data aktualizacji 26.06.2018

Osoby, które dostały dotację na założenie działalności gospodarczej mają wypłacane comiesięczne wsparcie pomostowe

 

Data aktualizacji 06.06.2018

Nadal trwają wizyty monitorujące zgodność zrobionych zakupów na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego.

 

Data aktualizacji 23.05.2018

Osoby, które uczęszczały na szkolenia zakończyły trzymiesięczne staże zawodowe. Wszystkim życzymy powodzenia na drodze kariery zawodowej.

 

Data aktualizacji 07.05.2018

Nadal trwają wizyty monitorujące zgodność zrobionych zakupów na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego.

 

Data aktualizacji 20.04.2018

Osoby, które dostały dotację na założenie działalności gospodarczej mają wypłacane comiesięczne wsparcie pomostowe.

 

Data aktualizacji 04.04.2018

Rozpoczęliśmy wizyty monitorujące uczestników, którzy założyli działalność gospodarczą. Podczas kontroli sprawdzana jest zgodność zakupów z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym.

 

Data aktualizacji 26.03.2018

Osoby, które dostały dotację na założenie działalności gospodarczej mają wypłacane comiesięczne wsparcie pomostowe.

 

Data aktualizacji 02.03.2018

Kilkanaście osób zakończyło staże. Trwa rozliczanie z ukończonego stażu.  Liczymy na to, że jak najwięcej uczestników będzie miało zatrudnienie. Osoby, które nie podjęły pracy będą monitorowane przez 3 miesiące od zakończenia stażu.

 

Data aktualizacji 20.02.2018

Osoby, które dostały dotację na założenie działalności gospodarczej mają wypłacane comiesięczne wsparcie pomostowe, które rozliczają do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Data aktualizacji 01.02.2018

Ostatnie osoby w projekcie rozpoczęły staże zawodowe po szkoleniu Operatora Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC.

 

Data aktualizacji 27.01.2018

Dla uczestników, którzy kończą staże zostało zorganizowane spotkanie z pośrednikiem pracy w celu podsumowania stażu oraz pomocy w znalezieniu zatrudnienia.

 

Data aktualizacji 02.01.2018

Uczestnicy, którzy nie podjęli jeszcze stażu w przerwie między świątecznej spotkali się z pośrednikiem pracy, w celu znalezienia miejsca stażowego.

 

Data aktualizacji 20.12.2017

Osoby, które dostały dotację na założenie działalności gospodarczej mają wypłacane comiesięczne wsparcie pomostowe, które rozliczają do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Data aktualizacji 01.12.2017

Trwa szukanie i podejmowanie staży przez uczestników grupy 3 po szkoleniu Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Realizowane są także staże zawodowe osób z poprzednich grup szkoleniowych.

 

Data aktualizacji 27.11.2017

Dzisiaj uczestnicy grupy trzeciej podeszli do egzaminu na ,,Operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” . Grupa była bardzo dobrze przygotowana przez naszych trenerów ponieważ zdawalność jest na 100%. Gratulujemy i życzymy szybkiego znalezienia stażu.

 

Data aktualizacji 13.11.2017

Trzecia grupa ścieżki I projektu „Młodzi- aktywni w świętokrzyskim!”, która chce się szkolić na operatorów maszyn CNC jest po rozmowach z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy i szkoleniu z kompetencji społecznych. Dzisiaj rozpoczyna się część merytoryczna szkolenia. Po jego zakończeniu Uczestnicy przystąpią do egzaminu certyfikowanego TÜV.

 

Data aktualizacji 26.10.2017

Egzamin wewnętrzny i zewnętrzny jest zawsze dużym stresem dla Uczestników. Wierzymy, że zostali oni dobrze przygotowani do niego i pytania egzaminacyjne nie będą stanowiły większego problemu.
Przypominamy także o trwającej rekrutacji do grupy 3, a tym samym ostatniej w tym projekcie. Szukamy następnych chętnych do zawodu operatora obrabiarki sterowanej numerycznie CNC.

 

Data aktualizacji 02.10.2017

Druga grupa ścieżki I projektu „Młodzi- aktywni!”, która chce się szkolić na operatorów maszyn CNC jest po rozmowach z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy i szkoleniu z kompetencji społecznych. Dzisiaj rozpoczyna się część merytoryczna szkolenia. Po jego zakończeniu Uczestnicy przystąpią do egzaminu certyfikowanego TÜV.

 

Data aktualizacji 23.09.2017

Dzisiaj Uczestniczki szkolenia Wizażystka- stylistka rozpoczęły zajęcia komputerowe, które przygotują je do egzaminu ECDL.

 

Data aktualizacji 20.09.2017

Rozpoczęliśmy realizację szkolenia  ,,Wizażystka – Stylistka z obsługa  komputera”. Wszystkie Uczestniczki miały okazję  zapoznać się ze sobą i poznać swoje mocne i słabe strony podczas szkolenia kompetencji społecznych, prowadzonego przez psychologa. Teraz czas na naukę wizażu i stylizacji w Akademii Makijażu Ewy Filipeckiej.

 

Data aktualizacji 11.09.2017

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się  spotkania z doradcami  zawodowymi  dla grupy  ,, Wizażystka – Stylistka  z obsługą komputera”.  Przed tą grupą 4 godziny rozmowy z doradcą, a później spotkania z pośrednikiem pracy. Te usługi mają zwiększyć szanse na ciekawe staże zawodowe bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.

 

Data aktualizacji 31.08.2017

Szanowni Państwo,
informujemy, że aby rozliczyć wsparcie finansowe należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ich poniesienie takie jak:
- Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów zgodnie z biznesplanem
- Wzór rozliczenia wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej

- Opinię rzeczoznawcy za sprzęt używany powyżej 3500,00 PLN
- Deklarację sprzedawcy określająca pochodzenie sprzętu używanego wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych.
Kserokopie opinii rzeczoznawcy i deklaracji powinny być osobiście potwierdzone za zgodność z oryginałem
Wypełnioną tabelę, wydrukowaną i czytelnie podpisaną należy wysłać do siedziby firmy Consultor na adres ul. Droga Meczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.

 

Data aktualizacji 08.08.2017

W dniu 07.08.2017 odbyło się posiedzenie KOW w sprawie oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalność gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Wszystkie 32 wnioski złożone przez uczestników projektu były poprawne.
Od dnia 08.08.2017 do dnia 11.08.2017 planowane jest podpisanie umów o przyznanie wsparcia finansowego, pomostowego

Poniżej przedstawiamy:  
Wzór rozliczenia dotacji na rozpoczęcie i prowadzenie działalności
Wzór rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego

 

Data aktualizacji 02.08.2017

Informujemy, że cały czas trwa nabór na ścieżkę I w projekcie Młodzi - Aktywni! Do wyboru są szkolenia:
- Monter OZE z uprawnieniami SEP i obsługą kamery termowizyjnej,
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
- Monter izolacji budowlanych z kosztorysowaniem w Norma Pro,
- Wizażystka stylistka z obsługą komputera.

Po każdym ze szkoleń Uczestnicy wezmą udział w stażach zawodowych.
Zapraszamy do składania dokumentów w biurze projektu.

 

Data aktualizacji 14.07.2017

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wpłynięciem wniosków o ponowne rozpatrzenie biznes planu o numerze 62/MA/2017 biznesplan ten uzyskuje  średnio 66pkt z oceny i zostaje umieszczony na liście rezerwowej. Pozostałe listy biznes planów rekomendowanych i nierekomendowanych do uzyskania wsparcia nie ulegają zmianie.

LISTA OSTATECZNA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Środki finansowe na założenie własnej firmy przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych.
Kompletny i poprawnie wypełniony Wniosek o przyznanie środków finansowych oraz Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu „Młodzi-aktywni w świetokrzyskim!” Kielce ul. Sandomierska 89 do dnia 04.08.2017r.
 
Do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego uczestnik projektu musi załączyć następujące dokumenty:
•    kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,
•    kopię nadania numeru REGON,
•    kopię dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,
•    kopię dokumentu nadania numeru NIP,
•    zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,
•    oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (załącznik nr 7).
W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

 

Data aktualizacji 30.06.2017

Szanowni Państwo!
Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu „Młodzi-aktywni w świętokrzyskim!”  na ścieżkę nr 2 (z dotacjami na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i wsparciem pomostowym)

Lista osób zakwalifikowanych

 

Data aktualizacji 19.06.2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od dnia 26.06.2017 do dnia 28.06.2017r. do godz. 16:00 prowadzony będzie nabór biznesplanów na okres 2 lat działalności firmy Załącznik nr 1 Wzór biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy

Wraz z biznesplanem prosimy o złożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Formularza deminimis

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane , z czytelnymi, odręcznymi  podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji

 

Data aktualizacji 12.06.2017

Szanowni Państwo, przedstawiamy wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego w wersji edytowalnej oraz formularza de minimis

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Formularz de minimis

 

Data aktualizacji 26.05.2017

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu „Młodzi-aktywni w świętokrzyskim!”  na ścieżkę nr 2 (z dotacjami na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i wsparciem pomostowym)

Lista osób zakwalifikowanych

 

Data aktualizacji 13.04.2017


Informujemy, iż w dniach 28.04.2017r. - 16.05.2017r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce Do pobrania.

Prosimy o dostarczenie do biura projektu ( ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce)  następujących dokumentów:
- załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny
- załącznik nr 2 zgoda na przetwarzanie danych
- załącznik nr 3 status na rynku pracy
- kserokopia dowodu osobistego

osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności kserokopię dokumentu orzekającego niepełnosprawność oraz wypełnioną ankietę na temat potrzeb (załącznik nr 6)

Mile widziane Kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, niezbędne lub przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej, którą Kandydat zamierza założyć w ramach Projektu

Sugerujemy, żeby Formularz zgłoszeniowy został wypełniony elektronicznie lub w braku możliwości odręcznie, pismem czytelnym w języku polskim we wszystkich wymaganych polach.

Zapraszamy wszystkie osoby spełniające wymogi rekrutacyjne

 

Data aktualizacji 03.04.2017

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy realizację nowego projektu Młodzi - aktywni w świętokrzyskim!. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu. Projekt oferuje możliwość bezpłatnego udziału w jednym ze szkoleń:

- Monter OZE z uprawnieniami SEP i obsługą kamery termowizyjnej
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
- Monter izolacji budowlanych z kosztorysowaniem w Norma Pro
- Wizażystka-Stylistka z obsługą komputera
- Kosmetyczka z obsługą komputera 

lub pozyskanie dotacji w wysokości 23 398 PLN na rozwój własnej działalności gospodarczej.

Script logo